Drzwi – jakie wymogi techniczne powinny spełniać? (część 3)

Przepuszczalność powietrza – to kolejna ważna cecha drzwi wejściowych wewnętrznych i zewnętrznych – klasyfikację drzwi ujęto w normie „PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi – Przepuszczalność powietrza – Klasyfikacja”, według której  jest pięć klas przepuszczalności powietrza (0–4). Najniższą przepuszczalność powietrza mają drzwi o klasie najwyższej.

Biorąc pod uwagę tak istotną cechę drzwi jak  bezpieczeństwo użytkowania, na  szczególną uwagę zasługuje odporność ogniowa drzwi, która ustalana jest na podstawie wymagań normy „PN-EN 14600:2009 Drzwi, bramy i otwieralne okna o właściwościach odporności ogniowej i/lub dymoszczelności – Wymagania i klasyfikacja” – jest ona przedstawiana za pomocą charakterystyk skuteczności działania (E – szczelności ogniowej, I – izolacyjności ogniowej, W – promieniowania). Drzwi przeciwpożarowe winny być sklasyfikowane według klas odporności ogniowej zgodnie z norma „PN-EN 13501-2+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – Część 2: Klasyfikacja na podstawie wyników badań odporności ogniowej, z wyłączeniem instalacji wentylacyjnej”.

Drzwi zewnętrzne powinny spełniać wymagania w zakresie wodoszczelności. Ten wymóg dotyczy drzwi nieosłoniętych i częściowo osłoniętych (drzwi nieosłonięte – wbudowane w ścianę zewnętrzną bez żadnych osłon w postaci daszka i ścianek bocznych osłaniających drzwi przed działaniem wody opadowej; drzwi częściowo osłonięte – mające od zewnątrz osłonę w postaci balkonu, daszka ze ściankami bocznymi lub cofnięte w kierunku do wnętrza budynku co najmniej o 1 m).  Drzwi nieosłonięte powinny charakteryzować się klasą wodoszczelności co najmniej 3A, drzwi częściowo osłonięte 3B (klasyfikacja według normy „PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi – Wodoszczelność – Klasyfikacja”). Norma wyrobu nie ustala minimalnych wartości wodoszczelności.

W trakcie użytkowania drzwi zewnętrzne są narażone na działanie parcia i ssanie wiatru.  Pod wpływem obciążenia charakterystycznego ciśnieniem wiatru (norma „PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi – Odporność na obciążenie wiatrem – Metoda badania”) ugięcie czołowe najbardziej odkształconego elementu drzwi nie powinno być większe niż 1/300 odległości między punktami podparcia tego elementu. Drzwi powinny odpowiadać co najmniej klasie C1 „PN-EN 12210:2001  Okna i drzwi – Odporność na obciążenie wiatrem – Klasyfikacja”. Norma wyrobu podaje te same normy badawcze, nie określa natomiast wymagań minimalnych dla drzwi w zakresie odporności na działanie wiatru.

Ważne jest ponadto dla drzwi zewnętrznych i wewnętrznych określenie ich zachowanie pomiędzy różnymi klimatami (gdzie występuje duża różnica temperatur, wilgotności). Norma „PN-EN 1121:2001 Drzwi – Zachowanie się pomiędzy dwoma różnymi klimatami – Metoda badania” daje możliwość sprawdzenia zachowań drzwi w pięciu różnych klimatach, a  ocena przedstawiana jest za pomocą klas (0–3) według normy „PN-EN 12219:2002 Drzwi – Wpływ klimatu – Wymagania i klasyfikacja”. Klasy ustalane są na podstawie  odkształcenia drzwi zmierzonego po  przeprowadzeniu  badań (zwichrowanie, wygięcie, płaskość miejscowa). Drzwi o wyższych klasach mają  mniejsze odkształcenia.

Przenikalność cieplna wyrażona w W/(m2K) jest bardzo ważna dla drzwi zewnętrznych – możliwa do obliczenia na podstawie normy „PN-EN ISO 10077-1:2007 Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji – Obliczanie współczynnika przenikania ciepła – Część 1: Postanowienia ogólne” lub określona badawczo za pomocą normy „PN-EN ISO 12567-1:2010 Cieplne właściwości użytkowe okien i drzwi – Określanie współczynnika przenikania ciepła metodą skrzynki grzejnej – Część 1: Kompletne okna i drzwi”.

Na  komfort użytkowania drzwi znaczący wpływ mają ich właściwości akustyczne. Izolacyjność akustyczna drzwi wejściowych zewnętrznych zgodnych z normą wyrobu PN-EN 14351-1 powinna być sprawdzona według „PN-EN ISO 10140-3:2011 Akustyka – Pomiar laboratoryjny izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Część 3: Pomiar izolacyjności od dźwięków uderzeniowych”. Norma wymaga deklarowania izolacyjności akustycznej Rw(C, Ctr). W przypadku drzwi wewnętrznych objętych normą „PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem w budynkach – Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych – Wymagania”, izolacyjność akustyczna drzwi powinna spełniać wymagania ww. normy (wymóg ZUAT-15/III.15/2005).

Stosowanie do produkcji drzwi materiałów mogących ulegać emisji lub migracji podczas normalnego użytkowania oraz w przypadku kiedy emisja lub migracja do otoczenia jest potencjalnie niebezpieczna dla higieny, zdrowia lub środowiska, producent wyrobu zobowiązany jest podać  ich zawartość i złożyć odpowiednią deklarację zgodnie z krajowymi wymaganiami (emisja formaldehydu z drzwi wewnętrznych wykonanych z użyciem materiałów drewnopochodnych nie powinna przekraczać 120 μg/m3). Krajowe wymagania w zakresie wydzielenia substancji niebezpiecznych obejmują również zakaz stosowania kadmu (jako stabilizatorów i pigmentów elementów wykonanych z PCV, pigmentów w farbach). Całkowita zawartość kadmu w materiałach (w przeliczeniu na kadm metaliczny) nie może przekraczać 0,01% masy.

Istnieją również inne, istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa i komfortu użytkowania, właściwości drzwi zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych, a mianowicie :

  • wentylacja,
  • kuloodporność,
  • odporność na włamanie.

Kolejne części:

źródło: www.inzynierbudownictwa.pl

Autor: Okna Szczecin

Szczecińska firma Dotflow powstała z zamiłowania do stron www. Świadczy usługi obsługi stron - w tym redakcji, pozycjonowania, optymalizacji SEO, utrzymania serwerów i domen. Charakteryzuje się indywidualnym podejściem do klienta i pełnym zaangażowaniem.

Udostępnij ten wpis na:
Translate »
Share This