Drzwi – jakie wymogi techniczne powinny spełniać? (część 1)

Zakup drzwi zewnętrznych powinien być poprzedzony zapoznaniem się przez nabywców z podstawowymi pojęciami według definicji ujętych w obowiązujących normach oraz wymogami technicznymi. Ułatwi to nam dokonanie dobrego zakupu, umożliwi wstępną ocenę parametrów produktów zachwalanych na tym konkurencyjnym rynku. Zacznijmy od zdefiniowania podstawowych pojęć, do których należą: drzwi, zestaw drzwiowy i zespół drzwiowy. Na czym polegają różnice?

Drzwi-to według normy „PN-EN 12519:2007 Okna i drzwi – Terminologia”, element budowlany  służący do zamykania otworu w ścianie,  umożliwiający  dostęp lub przejście osób pieszych . Zamknięte drzwi mogą umożliwiać przepuszczanie światła.

Zestaw drzwiowy – to komplet elementów służących do zainstalowania drzwi obejmujący: ościeżnicę drzwiową , skrzydło drzwiowe lub więcej  skrzydeł drzwiowych, podstawowe okucia pochodzące  od innych producentów.

W odróżnieniu od zestawu drzwiowego  zespół drzwiowy oznacza kompletną jednostkę tego produktu w postaci:  ościeżnicy drzwiowej i skrzydła drzwiowego lub skrzydeł drzwiowych, która dostarczana jest wraz z podstawowymi częściami z jednego źródła.

Oprócz normy „PN-EN 12519:2007 Okna i drzwi – Terminologia” aktualna jest również norma „PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana – Okna i drzwi – Terminologia” dotycząca  wyłącznie wyrobów drzwiowych wykonanych z drewna i materiałów drewnopochodnych, gdzie pojęcie drzwi składających się z ościeżnicy i z jednego lub więcej skrzydeł  osadzonych bezpośrednio w otworze budowlanym, należy pojmować jako część ruchomą ściany izolującej służącą do komunikacji.

Stosowanie drzwi w budownictwie uzależnione jest bezpośrednio od wymagań formalno-prawnych, a więc muszą posiadać aktualną krajową aprobatę techniczną (wraz z deklaracją zgodności) lub deklarację zgodności z normą „PN-EN 14351-1+A1:2010/Ap1:2012  Okna i drzwi – Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne – Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności”.

Aprobatą techniczną powinny być objęte:

– rozwierane drzwi wewnętrzne (wejściowe i wewnątrzlokalowe z drewna, materiałów drewnopochodnych, tworzyw sztucznych i metali) ogólnego stosowania oraz o deklarowanej klasie odporności ogniowej i/lub dymoszczelności – „ZUAT-15/III.16/2007 Rozwierane drzwi wewnętrzne: wejściowe i wewnątrzlokalowe z drewna, materiałów drewnopochodnych, tworzyw sztucznych i metali, ogólnego stosowania oraz o deklarowanej klasie odporności ogniowej i/lub dymoszczelności”,

– drzwi przesuwne, składane i wahadłowe zewnętrzne, wewnętrzne wejściowe oraz wewnątrzlokalowe (wykonane z drewna, materiałów drewnopochodnych, tworzyw sztucznych, kształtowników i blach) – „ZUAT-15/III.15/2005 Drzwi przesuwne, składane i wahadłowe”,

Drzwi zewnętrzne (łącznie z bezościeżnicowymi drzwiami szklanymi, drzwiami na drogach ewakuacyjnych) objęte są normą „PN-EN 14351-1+A1:2010/Ap1:2012  Okna i drzwi – Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne – Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności” . Norma nie dotyczy drzwi obrotowych oraz o deklarowanych właściwościach w zakresie odporności ogniowej i dymoszczelności.

Wymagania, jakie powinny spełniać budynki i ich usytuowanie określono także w rozporządzeniu  Ministra Infrastruktury, między innymi: drzwi wejściowe do budynku i ogólnodostępnych pomieszczeń użytkowych oraz do mieszkań powinny mieć w świetle ościeżnicy co najmniej: szerokość 0,9 m i wysokość 2 m., w przypadku zastosowania drzwi zewnętrznych dwuskrzydłowych szerokość skrzydła głównego nie może być mniejsza niż 0,9 m, wysokość progów takich drzwi powinna być nie większa niż 20 mm.

  • drzwi do pomieszczenia przeznaczonego na stały pobyt ludzi oraz do pomieszczenia kuchennego powinny mieć co najmniej szerokość 0,8 m i wysokość 2 m w świetle ościeżnicy, takie drzwi nie powinny mieć progów,
  • w budynku użyteczności publicznej drzwi wewnętrzne, z wyjątkiem tych do pomieszczeń technicznych i gospodarczych, powinny mieć co najmniej szerokość 0,9 m i wysokość 2 m w świetle ościeżnicy, takie drzwi nie powinny mieć progów,
  • drzwi do łazienki, umywalni i wydzielonego ustępu powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczenia, mieć co najmniej szerokość 0,8 m i wysokość 2 m w świetle ościeżnicy, a w dolnej części otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m2 dla dopływu powietrza; w łazienkach i ustępach, z wyjątkiem ogólnodostępnych, dopuszcza się stosowanie drzwi przesuwnych lub składanych,
  • w ustępach ogólnodostępnych należy stosować drzwi wejściowe o szerokości co najmniej 0,9 m, drzwi wewnętrzne i drzwi do kabin ustępowych o szerokości co najmniej 0,8 m, otwierane na zewnątrz,
  • szerokość skrzydła drzwi wahadłowych, stanowiących wyjście ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej, powinna wynosić co najmniej dla drzwi jednoskrzydłowych – 0,9 m, a dla drzwi dwuskrzydłowych – 0,6 m, przy czym oba skrzydła drzwi dwuskrzydłowych muszą mieć tę samą szerokość,
  • skrzydła drzwiowe, wykonane z przezroczystych tafli, powinny być oznakowane w sposób widoczny i wykonane z materiału zapewniającego bezpieczeństwo użytkowników w przypadku stłuczenia,
  • wartość współczynnika przenikania ciepła (Uk) nie powinna być większa niż 2,6 [W/m2?k].

Kolejne części:

źródło: www.inzynierbudownictwa.pl

 

Autor: Okna Szczecin

Szczecińska firma Dotflow powstała z zamiłowania do stron www. Świadczy usługi obsługi stron - w tym redakcji, pozycjonowania, optymalizacji SEO, utrzymania serwerów i domen. Charakteryzuje się indywidualnym podejściem do klienta i pełnym zaangażowaniem.

Udostępnij ten wpis na:
Translate »
Share This